Privacybeleid I.D.M.:

Laatst aangepast: 1 maart 2018.

 

 I.D.M. houdt zich aan de regels van GDPR en stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en er voor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan I.D.M.

 

1. Voorstelling I.D.M. & contactinformatie

 

I.D.M. of voluit Intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg Durme-Moervaart is een opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging.

 

De vereniging is een samenwerkingsverband met als rechtspersoonlijkheid een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

 

I.D.M. heeft haar maatschappelijke zetel te Lokeren, Zelebaan 42. Zoals bepaald in haar statuten is het doel van I.D.M. de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen van fiscale en politionele maatregelen.

 

In dit kader verzamelen we bij I.D.M. o.a. persoonsgegevens van de inwoners uit het Zorggebied (Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate) en deze via de website verkregen.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe IDM met uw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via: I.D.M., Zelebaan 42, 9160 Lokeren, Telefoon: 09 348 43 97, E-mail: informatieveiligheidsteam@idm.be

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt IDM en waarom?

 

We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 

Enerzijds de gegevens die we ontvangen om onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen in kader van afvalinzameling via derden, met name de lokale besturen;

 

Anderzijds de gegevens die u aan ons levert doordat u gebruikt maakt van de diensten van I.D.M. en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan I.D.M. verstrekt.

I.D.M. kan de volgende persoonsgegevens verwerken;

 • Uw identiteitsgegevens;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Rijksregisternummer;
 • Bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer en/of BTW nummer voor facturatie;
 • Operationele gegevens die I.D.M. verkrijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van de opgelegde gemeentelijke bevoegdheden, o.a. aard, frequentie, hoeveelheid, …. van de aangeboden afvalstoffen.

 

 I.D.M. behandelt de gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Uitvoering van wettelijke opdrachten in kader van afvalinzameling;
 • De uitvoering van de reglementaire of contractuele verhouding tussen de betrokkene en I.D.M.;
 • De uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn ter realisatie van de statutaire doelstelling;
 • Rapportering van specifieke karakteristieken die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering;
 • De algemene statistische verwerking ten behoeve van beleidsadvies;
 • Het beantwoorden van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling.

 

3. Hoe lang houdt I.D.M. uw gegevens bij?

 

 I.D.M. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te realiseren.

 

Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

Per doel hanteren we specifieke bewaartermijnen.

 

4. Wie zijn de ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens?

 

 In het kader van de afvalinzameling werkt I.D.M. samen met andere dienstverleners, waaronder externe partijen zoals de andere openbare besturen, contractuele dienstverleners ten behoeve van de gegevensverwerking,… Zo laat IDM o.a. afval inzamelen door een privaat afvalbedrijf, maakt zij gebruik van externe IT-diensten, doet zij beroep op een externe partner voor de registratie van alle binnenkomende oproepen en verwerking van de geregistreerde gewichten,

 

 Uw persoonsgegevens kunnen aan deze partners overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy en op voorwaarde dat deze overdracht noodzakelijk is in kader van de statutaire doelstelling van I.D.M..

 

Deze partijen zijn de ‘verwerkers’ van de persoonsgegevens en zullen deze uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Zij verwerken in opdracht van IDM de persoonsgegevens, waarbij I.D.M. optreedt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

 

I.D.M. heeft met hen afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Deze werden vastgelegd in een overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan de in deze privacyverklaring bedoelde derden en worden niet gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, promotionele, commerciële of ‘direct marketing’-doeleinden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de betrokkene.

 

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie of sanctionerend ambtenaar, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant.

 

5. Uw rechten m.b.t. verwerking van uw persoonsgegevens

 

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage. Na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U maakt hiervoor een afspraak bij I.D.M. om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen te zien.

 

Indien daaruit volgt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of de verwerking in uw ogen niet relevant is, kunt u een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.

 

U heeft het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft u desondanks toch niet samen met ons uitkomt, de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen CBPL, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wenst u een verzoek in te dienen, dan kunt u deze richten aan: I.D.M., t.a.v. het informatieveiligheidsteam, Zelebaan 42, 9160 Lokeren of via informatieveiligheidsteam@idm.be


6. Beveiliging van gegevens

 

IDM neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Er werden afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden/lees verwerkers die hiervoor zijn genoemd. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepakt.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door I.D.M. verzamelde persoonsgegevens, contacteer ons via de opgegeven contactgegevens.

 

7. Websitebezoek

 

IDM gebruikt alleen technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen

 

 I.D.M. kan op haar website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoekers op te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan I.D.M., kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van I.D.M., met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laat I.D.M. toe op te sporen waar er fouten in haar website kunnen zitten en hoe zij jouw gebruikservaring op haar website kan verbeteren.

 

8. Naleving

 

We controleren regelmatig of we voldoen aan onze eigen privacyverklaring. Op regelmatige basis zullen er audits uitgevoerd worden.

 

Binnenkomende formele klachten worden onderzocht en teruggekoppeld naar de persoon die de klacht heeft ingediend om zo vervolgacties te bespreken.

 

9. Wijzigingen

 

I.D.M. behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We beperken uw rechten onder deze privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Nieuwe versies worden altijd op de website bij informatie gepubliceerd. I.D.M. raadt u aan om op regelmatige tijdstippen deze privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen en u steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.